Novokom otvoren za nova uređenja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Novokom d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 04.03.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr