Novi raspored odvoza od 01.07.2023.

Poštovani korisnici usluga!

Prilikom prijave korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će Vam uručena dva (2) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Novokom d.o.o e-mailom ili osobnim dolaskom.

Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan stupac, a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili su promijenjeni u prazni stupac upišite točne podatke, te uz Izjavu dostavite i presliku zemljišno knjižnog izvatka, kupoprodajnog ugovora, rješenja o nasljeđivanju ili nekog drugog dokumenta kojim dokazujete točnost podataka.

Novokom d.o.o. će Vam odmah po zaprimanju vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od primitka. Izjava potpisana od strane Novokoma  d.o.o. i korisnika usluge smatra se Ugovorom. Ukoliko ne dostavite ispunjenu i potpisanu Izjavu u roku od 15 dana smatramo da se slažete sa svim podacima i da ste Izjavu potpisali.

Novokom d.o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz lzjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom i Odlukom. Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz lzjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

  1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz lzjave u roku od 15 dana,
  2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,
  3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i Odlukom,
  4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

Zakon, Odluka, Opći uvjeti i cjenik nalaze se na mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

Adresa za dostavu Izjave osobno: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska

E-mail adresa: info@novokom-novska.hr

Telefon za upite: 044/600-636

Primjeri Izjava:

  1. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija obiteljske kuće)
  2. Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija stambene zgrade)
  3. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „koji nisu kućanstvo“)