Načela upravljanja okolišem u obrazovnim institucijama

Temeljna načela škole u odgoju i obrazovanju za okoliš

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Može se smatrati općim suglasjem da otpad najprije treba izbjegavati. Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. U tu ga je svrhu posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:

1. Opredjeljenje škole

Cilj očuvanja i zaštite okoliša te usvajanje pozitivnog odnosa spram okoliša, kao jedne od temeljnih odgojnih i životnih vrednota, zahtijeva opredjeljenje cijele škole, svih njezinih djelatnika. Za ostvarivanje tog zajedničkog cilja, potrebno je izraditi program djelovanja i mjera, koji će obuhvatiti sve segmente života škole.

2. Upravljanje školom

Potpuno uklopiti prihvaćena opredjeljenja, programe zaštite okoliša te dosadašnja iskustva u svaku aktivnost, kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja školom.

3. Odgojno obrazovni rad

Usmjeriti se na potrebe učenika i drugih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i na usvajanje vrednota. Njegovati vizionarski, problemski, interdisciplinarni, istraživački, sudionički i djelatni pristup. Primjenjivati odgovarajuće metode i organizacijske oblike rada (npr. projektna nastava, nastava izvan učionice, otvoreni dani) te iskustveno učenje na neposrednim primjerima vlastitog okruženja.

4. Kontinuirano istraživanje mogućnosti unapređivanja

Sustavno i akcijski pratiti i dalje unapređivati ostvarivanje odgoja i obrazovanja za okoliš i prihvaćenih načela, uzimajući u obzir tehnički i gospodarski razvoj, znanstvene spoznaje, potrebe učenika i očekivanja zajednice – biti otvoren za promjene.

5. Stručno usavršavanje

Obrazovati i motivirati sve zaposlene da u svoje aktivnosti uključe brigu o okolišu i prema njemu se odgovorno odnose.

6. Prethodna procjena

Planirati aktivnosti na temelju procjene stanja, tj. uočenih problema, zanimljivih i poticajnih tema. Procijeniti utjecaj na okoliš svake aktivnosti ili projekta prije početka izvođenja.

7. Aktivnosti

Razvijati i provoditi aktivnosti brinući o efikasnijoj potrošnji energije i vode, smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš, smanjenju, izbjegavanju te sigurnom i odgovornom odlaganju otpada, zaštiti prirode i krajobraza te o kontinuiranom informiranju u školi i lokalnoj zajednici.

8. Umrežavanje

Otvoriti se i povezivati s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama te surađivati na zajedničkim projektima.

9. Povezivanje s potencijalnim partnerima

Povezati se sa svim relevantnim partnerima (jedinice lokalne uprave i samouprave, tvrtke koje se bave zaštitom okoliša, znanstvene ustanove, komunalna poduzeća i druge tvrtke, nevladine organizacije, sredstva javnog priopćavanja, crkva, roditelji učenika i dr.) radi veće učinkovitosti u ostvarivanju zacrtanih programa.

10. Poticanje suradnika, partnera i dobavljača

Poticati suradnike na primjenu ovih načela. Ohrabrivati i gdje god je moguće pridonositi njihovoj boljoj provedbi, tako da postanu usklađena s onima koja vrijede u školi.

11. Doprinos zajedničkim naporima

Doprinositi razvoju javne politike i podržavati kvalitetne programe i inicijative, koje će i na širem planu povećati svijest o potrebi zaštite okoliša.

12. Praćenje i izvještavanje

Redovito pratiti i vrednovati provedbu programa u duhu ovih načela te usklađenost sa zahtjevima primjerenog funkcioniranja škole i pravnom regulativom. U određenim vremenskim razmacima o ostvarivanju programa izvještavati sudionike odgojno-obrazovnog procesa (učenike, nastavnike i druge zaposlenike, roditelje), nadležne prosvjetne institucije i javnost.

(Prema B. Devernay, D. Garašić, V. Vučić: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj – priručnik za nastavnike i odgajatelje, UNICEF, Zagreb 2001., str. 261)