Pravo na pristup informacijama

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

NAKNADA TROŠKOVA:

Novokom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

UPUTA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 23/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

PRILOZI:

GODIŠNJA IZVJEŠĆA:

GODIŠNJI PLAN RADA: