Kategorije
Novosti

Obavijest korisnicima usluga – izjava

Poštovani korisnici usluga!

Prilikom prijave korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će Vam uručena dva (2) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Novokom d.o.o e-mailom ili osobnim dolaskom.

Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan stupac, a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili su promijenjeni u prazni stupac upišite točne podatke, te uz Izjavu dostavite i presliku zemljišno knjižnog izvatka, kupoprodajnog ugovora, rješenja o nasljeđivanju ili nekog drugog dokumenta kojim dokazujete točnost podataka.

Novokom d.o.o. će Vam odmah po zaprimanju vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od primitka. Izjava potpisana od strane Novokoma  d.o.o. i korisnika usluge smatra se Ugovorom. Ukoliko ne dostavite ispunjenu i potpisanu Izjavu u roku od 15 dana smatramo da se slažete sa svim podacima i da ste Izjavu potpisali.

Novokom d.o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz lzjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom i Odlukom. Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz lzjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

 1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz lzjave u roku od 15 dana,
 2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,
 3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i Odlukom,
 4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

Zakon, Odluka, Opći uvjeti i cjenik nalaze se na mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

Adresa za dostavu Izjave osobno: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska

E-mail adresa: info@novokom-novska.hr

Telefon za upite: 044/600-636

Primjeri Izjava:

 1. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija obiteljske kuće)
 2. Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija stambene zgrade)
 3. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „koji nisu kućanstvo“)
Kategorije
Novosti

Upute za razdvajanje metala, stakla i plastike

Kategorije
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – cjenik (pravne osobe i obrtnici)

Sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Novokom d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika usluge zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu za otpad koji nije nastao u kućanstvu – gospodarstvo (pravne osobe i obrtnici) na području Grada Novske. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 28.03.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr

Kategorije
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Novokom d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 04.03.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr

Kategorije
Novosti

Odluka o zakupu prodajnih mjesta na gradskoj tržnici za 2022. godinu.

Kategorije
Novosti

NATJEČAJ- za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici u Novskoj u 2022. godini

Kategorije
Novosti

Gospodarenje otpadom u 2020. godini – VIDEO

Gospodarenje otpadom u 2020. godini
Kategorije
Novosti

Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za prodaju komunalne opreme

Kategorije
Novosti

Poziv za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Novokom d.o.o., direktor Tomislav Bogojević, ing. građ. raspisuje

P O Z I V

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

I

    Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.(u daljnjem tekstu: Društvo).

II

    Povjerljiva osoba iz točke I. ovog Poziva prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

III

    Za povjerljivu osobu predlaže se imenovanje Ivančice Magdić, struč. spec. admin. publ., referenta za opće poslove u Novokom d.o.o., e-mail: ivancica.magdic@novokom-novska.hr

IV

    Pored osobe iz točke III. ovog Poziva svaki zaposlenik Društva može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda Društva.

V

    Pozivaju se svi zaposlenici Društva da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Društva, oglasnoj ploči, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u točki III. ovog Poziva, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.

VI

    Ako 20 % zaposlenika Društva ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, direktor Društva će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u točki III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti postotak zaposlenika Društva ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

    Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika Društva.

VII

    Direktor Društva će na prijedlog izabrane povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

    Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje Direktor Društva uz njihov prethodni pisani pristanak.

S poštovanjem,

Broj: 356/2020

Novska, 12. 03. 2020.

Kategorije
Novosti

Priopćenje za javnost

Poštovani sugrađani,

sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Grada Novske, a cilju provođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa gradska komunalna tvrtka Novokom donosi sljedeće preventivne mjere:

 • Odgađa se rad Gradske tržnice i prodaja na istoj,
 • Odgađaju se sve dogovorene, te se više ne primaju nove narudžbe vezane uz rad dimnjačarske službe,
 • Savjetuje se da se posljednji ispraćaj pokojnika vrši u krugu najuže obitelji,
 • Radno vrijeme blagajne je od 7:00 do 14:00 sati, te molimo građane da se pridržavaju uputa oko razmaka i pojedinačnog ulaska u prostor blagajne koje su istaknute na ulaznim vratima,
 • Preporučamo da se sva komunikacija obavlja telefonskim putem ili elektroničkom poštom (e-mail):
 • Telefon: 044 / 600 – 636
 • E-mail : info@novokom-novska.hr
 • Navedene mjere preventivnog su karaktera, te njihova primjena počinje od 18. ožujka 2020. godine (srijeda) i traju do njihovog opoziva.