Komunalni otpad

-Sustav prikupljanja komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude veličine kojih se razlikuju ovisno o njihovim potrebama.

Prikupljanje otpada odvija se:

-redovito – prema tjednom rasporedu za pojedina područja

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

-po narudžbi korisnika, uglavnom za potrebe povremenih većih količina otpada

*korisnici usluga dužni su posude za komunalni otpad držati čistima, čuvati od oštećenja i otuđivanja

*potrebno je omogućiti isporučitelju usluge pristup do posuda za komunalni otpad u vremenu od 7 sati ujutro u dane određene rasporedom organiziranog prikupljanja i odvoza otpada

*zabranjeno je odlaganje elektronike, bijele tehnike i zapaljivih materijala na javne površine ili u posude predviđene za odvoz kućnog  otpada

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

Lokacije zelenih otoka

Comments are closed.