Super User

Super User

U okviru zaštite okoliša javnost/nevladine udruge mogu djelovati na razne načine, odnosno mogu sudjelovati u različitim procesima. Primjerice one mogu:

 • sudjelovati u razvoju nacionalnog i županijskih/gradskih programa za okoliš;
 • poticati izradu ekoloških politika (kod različitih subjekata);
 • sudjelovati u razvoju programa političkih stranaka;
 • sudjelovati u studijama utjecaja na okoliš predloženih od strane državne i lokalne uprave i samouprave;
 • sudjelovati u savjetodavnim odborima i vijećima;
 • osiguravati primjedbe na nacrte zakonskih propisa, davati svoje prijedloge i pratiti primjenu zakona;
 • lobirati donositelje odluka (zastupnike u parlamentu, gradske vijećnike upravne stručnjake itd.);
 • davati primjedbe u tijeku lokalnog procesa planiranja prostora;
 • organizirati vlastite ekspertize;
 • javno prozivati pojedine činitelje koji ne primjenjuju propise;
 • sudjelovati sa zainteresiranim stranama u ostvarivanju različitih projekata i programa;
 • organizirati znanstvena savjetovanja/radionice i provoditi druge oblike edukacije;
 • organizirati događanja vezana uz obilježavanje datuma značajnih za zaštitu okoliša;
 • stvarati saveze s drugim zainteresiranim stranama;
 • organizirati kampanje;
 • ostvarivati suradnju s medijima;
 • organizirati prosvjede itd.

(Prema Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe: Priručnik za sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu – Tekuća praksa i dalje mogućnosti, Urednici serije: Nagy M. T., Bowman M., Dusik J., Jendroska J., Stec S., van der Zwiep Karel, Zlinsky J.,; Perko I.: Hrvatska, Budapest, 1994.)

Temeljna načela škole u odgoju i obrazovanju za okoliš

1. Opredjeljenje škole
Cilj očuvanja i zaštite okoliša te usvajanje pozitivnog odnosa spram okoliša, kao jedne od temeljnih odgojnih i životnih vrednota, zahtijeva opredjeljenje cijele škole, svih njezinih djelatnika. Za ostvarivanje tog zajedničkog cilja, potrebno je izraditi program djelovanja i mjera, koji će obuhvatiti sve segmente života škole.

2. Upravljanje školom
Potpuno uklopiti prihvaćena opredjeljenja, programe zaštite okoliša te dosadašnja iskustva u svaku aktivnost, kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja školom.

3. Odgojno obrazovni rad
Usmjeriti se na potrebe učenika i drugih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i na usvajanje vrednota. Njegovati vizionarski, problemski, interdisciplinarni, istraživački, sudionički i djelatni pristup. Primjenjivati odgovarajuće metode i organizacijske oblike rada (npr. projektna nastava, nastava izvan učionice, otvoreni dani) te iskustveno učenje na neposrednim primjerima vlastitog okruženja.

4. Kontinuirano istraživanje mogućnosti unapređivanja
Sustavno i akcijski pratiti i dalje unapređivati ostvarivanje odgoja i obrazovanja za okoliš i prihvaćenih načela, uzimajući u obzir tehnički i gospodarski razvoj, znanstvene spoznaje, potrebe učenika i očekivanja zajednice – biti otvoren za promjene.

5. Stručno usavršavanje
Obrazovati i motivirati sve zaposlene da u svoje aktivnosti uključe brigu o okolišu i prema njemu se odgovorno odnose.

6. Prethodna procjena
Planirati aktivnosti na temelju procjene stanja, tj. uočenih problema, zanimljivih i poticajnih tema. Procijeniti utjecaj na okoliš svake aktivnosti ili projekta prije početka izvođenja.

7. Aktivnosti
Razvijati i provoditi aktivnosti brinući o efikasnijoj potrošnji energije i vode, smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš, smanjenju, izbjegavanju te sigurnom i odgovornom odlaganju otpada, zaštiti prirode i krajobraza te o kontinuiranom informiranju u školi i lokalnoj zajednici.

8. Umrežavanje
Otvoriti se i povezivati s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama te surađivati na zajedničkim projektima.

9. Povezivanje s potencijalnim partnerima
Povezati se sa svim relevantnim partnerima (jedinice lokalne uprave i samouprave, tvrtke koje se bave zaštitom okoliša, znanstvene ustanove, komunalna poduzeća i druge tvrtke, nevladine organizacije, sredstva javnog priopćavanja, crkva, roditelji učenika i dr.) radi veće učinkovitosti u ostvarivanju zacrtanih programa.

10. Poticanje suradnika, partnera i dobavljača
Poticati suradnike na primjenu ovih načela. Ohrabrivati i gdje god je moguće pridonositi njihovoj boljoj provedbi, tako da postanu usklađena s onima koja vrijede u školi.

11. Doprinos zajedničkim naporima
Doprinositi razvoju javne politike i podržavati kvalitetne programe i inicijative, koje će i na širem planu povećati svijest o potrebi zaštite okoliša.

12. Praćenje i izvještavanje
Redovito pratiti i vrednovati provedbu programa u duhu ovih načela te usklađenost sa zahtjevima primjerenog funkcioniranja škole i pravnom regulativom. U određenim vremenskim razmacima o ostvarivanju programa izvještavati sudionike odgojno-obrazovnog procesa (učenike, nastavnike i druge zaposlenike, roditelje), nadležne prosvjetne institucije i javnost.

(Prema B. Devernay, D. Garašić, V. Vučić: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj – priručnik za nastavnike i odgajatelje, UNICEF, Zagreb 2001., str. 261)

Četvrtak, 11 Listopad 2018 11:30

Načela upravljanja okolišem za gospodarstvo

U kontekstu održivog razvoja potrebno je da gospodarstvo, odnosno svaka tvrtka prihvati načela upravljanja okolišem:

 1. Prepozna upravljanje okolišem kao najviši zajednički prioritet i kao ključnu odrednicu održivog razvoja poduzeća te da uspostavi politiku, programe i praksu tako da se zaštiti okoliš;
 2. Potpuno integrira prihvaćene politike, programe i praksu u svaki posao kao jedan od osnovnih elemenata upravljanja u svim njegovim funkcijama;
 3. Nastavi s unaprjeđivanjem zajedničke politike i programa poduzeća, uzimajući u obzir tehnički razvoj, znanstveno razumijevanje, potrebe korisnika usluga i očekivanje zajednice;
 4. Obrazuje, trenira i motivira zaposlene da u sve svoje aktivnosti uključe brigu o okolišu i prema njemu se odgovorno odnose;
 5. Procijeni utjecaj na okoliš svake aktivnosti ili projekta prije početka izvođenja;
 6. Razvija i osigura proizvode i usluge koji nemaju neprimjeren utjecaj na okoliš i koji su sigurni u namijenjenoj primjeni;
 7. Savjetuje i educira korisnike usluga i javnost o sigurnoj uporabi, prijevozu itd. te da upozori korisnike na značajke proizvoda/usluge, važne kao pokazatelje odnosa prema okolišu,(primjerice postotak recikliranog materijala, zamjena djelova, ponovna prerada itd);
 8. Razvija, konstruira i izgradi postrojenja i vodi aktivnosti tako da se vodi briga o efikasnoj potrošnji energija i materijala, održivoj uporabi obnovljivih izvora, smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš i stvaranju otpada, kao i sigurnom i odgovornom odlaganju otpada;
 9. Istraži utjecaj na okoliš: sirovina, proizvoda, procesa, ispuštanja u zrak i vodu, te nastalog otpada radi smanjenja njihovog nepovoljnog utjecaja;
 10. Promjeni proizvodnju, marketing, servis ili vođenje aktivnosti, kao rezultat znanstvenog i tehničkog razumijevanja radi sprječavanja ozbiljnih ili nepovratnih oštećenja okoliša;
 11. Potiče dobavljače i druge poslovne partnere da prihvate ova načela;
 12. Razvija i podržava plan priprema za slučaj opasnosti u suradnji s odgovarajućim službama, predstavnicima lokalne uprave i samouprave i drugima;
 13. Pridonosi prijenosu tehnologije koja manje opterećuje okoliš;
 14. Doprinosi razvoju javne politike, poslovnim, gradskim i državnim programima i obrazovnim inicijativama, koje će povećati svijest o potrebi gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša;
 15. Njeguje otvorenost i dijalog sa zaposlenima i javnošću, predviđa i odgovara na njihovu brigu o mogućoj opasnosti i utjecaju aktivnosti/usluge proizvoda, otpada, itd.;
 16. Mjeri značajke okoliša, vodi redovitu provjeru i procjenu usklađenosti sa zahtjevima poduzeća, zahtjevima pravne regulative i ovih načela te da u određenim vremenskim razmacima podnosi odgovarajuće izvještaje nadležnim tijelima, zaposlenima i javnosti.

(Prema Poslovnoj povelji za održivi razvoj s II. Svjetske industrijske konferencije o upravljanju okolišem)

Četvrtak, 11 Listopad 2018 11:30

Odvojeno skupljanje otpada

Zašto odvojeno skupljati otpad?

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Može se smatrati općim suglasjem da otpad najprije treba izbjegavati. Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. U tu ga je svrhu posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:

 • izdvajanje iskoristivog dijela (papir, staklo, karton, biootpad, plastika i dr.) s ciljem recikliranja, odnosno oporabe te
 • izdvajanje opasnog otpada (ulja, baterija, lijekova, kemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja/oporabe.

Odvojenim se skupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada izbjegava odlaganje i time neiskorištavanje mnogih korisnih sastojaka, jer se odvojeno skupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Time se smanjuje onečišćenje okoliša, a posebno štedi energija. Osim toga, odvojenim se skupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada ostvaruju i druge gospodarske koristi, kao npr. smanjenje uvoza sekundarnih sirovina (npr. staklo, papir i metal), zapošljavanje radnika, smanjenje troškova odlaganja i dr.

Sustav odvojenog skupljanja komunalnog otpada, kao dinamički sustav koji se stalno nadopunjuje, uključuje:

 • posebne spremnike postavljene na javnim površinama uz spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada i posebne spremnike za pojedine različite vrste otpada u domaćinstvima,
 • spremnike grupirane u tzv. „zelene otoke“ (skupine spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama), reciklažna dvorišta.

Pri tome je za svaku pojedinu vrstu otpada točno određena veličina, vrsta i boja spremnika.

Odvojenim skupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.

Četvrtak, 11 Listopad 2018 11:29

Prevencija nastajanja otpada

Izbjegavanje nastajanja otpada je najpovoljnija metoda za rješavanje problema otpada te s drugim mjerama za smanjivanje nastajanja otpada čini najvažniju kariku u sustavu gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. U tom smislu, prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumjevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.

Mjere za izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada treba provoditi u:

 • proizvodnji materijalnih dobara,
 • potrošnji materijalnih dobara.

U proizvodnji materijalnih dobara izbjegavanje otpada obuhvaća razvoj:

 • čistije proizvodnje i burze otpada,
 • reciklaže (povratno korištenje) tvari i energije
 • proizvodnje proizvoda s manjim potencijalom otpada
 • proizvodnje s korištenjem sekundarnih sirovina.

U potrošnji materijalnih dobara izbjegavanje otpada obuhvaća razvoj:

 • korištenja proizvoda s manjim potencijalom otpada,
 • racionalnog korištenja proizvoda,
 • racionalnog postupanja s otpadnim tvarima.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje otpada također uključuju:

 • Provedbu sustavne edukacije svih ciljnih skupina, sudionika u sustavu gospodarenja otpadom;
 • Provedbu kontinuirane komunikacije s javnošću te kontinuiranu promidžbu s ciljem izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada u proizvodnji i potrošnji (primjerice promicanje: Hrvatske burze otpada koja djeluje u sklopu Hrvatske gospodarske komore, ponovne uporabe proizvoda sa ili bez prerade, korištenja proizvoda od netoksičnih i recikliranih materijala pakiranih u ambalažu istih takvih svojstava, izbjegavanja kupnje dvostruko ili višestruko pakiranih proizvoda; odvojenog skupljanja korisnog i štetnog otpada, recikliranja, kompostiranja biootpada u vlastitom vrtu i dr.);Mjere za izbjegavanje i smanjivanje potencijala otpada se mogu definirati kao izravne i neizravne.

Direktne mjere uključuju: uvođenje kaucija, eko-poreza, isključivanje iz upotrebe materijala koji su nepoželjni u toku otpada (ukoliko postoji alternativa), poticanje čistije proizvodnje itd.

Indirektne mjere vode do smanjenja otpada, primjerice, razvojem tržišta reciklabilnih materijala, uvođenjem novih proizvoda od ili s većim udjelom reciklabilnih materijala i jačanje tog tržišta, poticanjem kompostiranja u domaćinstvima, uvođenje izravnog ponovnog korištenja otpada npr. u građevinarstvu korištenjem materijala od rušenja itd.

Izravni sudionici u prevenciji nastajanja otpada su domaćinstva, uslužne djelatnosti, trgovine, industrija, sport i rekreacija, turizam, društvene djelatnosti (kultura, obrazovanje i dr.), zdravstvo.

S obzirom da provedba navedenih mjera zahtijeva znatna financijska ulaganja, koja stvarne rezultate postižu s pomakom od 2 do 3 godine, financiranje mora biti kontinuirano.

Iako su izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada u sklopu cjelovitog gospodarenja otpadom, regulirani zakonskim propisima, ipak mnoge pravne i fizičke osobe na području grada Zagreba iz raznih razloga (nedovoljno poznavanje problematike, nedovoljno razvijen sustav gospodarenja otpadom, loša gospodarska situacija i dr.), ne postupaju u skladu s njima ili ih ne provode u potrebnoj mjeri. Stoga, njihovo uključivanje, odnosno provedba mjera za izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada bit će od iznimnog značaja u provedbi cjelovitog gospodarenja otpadom.

Četvrtak, 11 Listopad 2018 10:27

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

  1. "načelo onečišćivač plaća" – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad
  2. "načelo blizine" – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš
  3. "načelo samodostatnosti" – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada
  4. "načelo sljedivosti" – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu

Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom.

Red prvenstva gospodarenja otpadom

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. priprema za ponovnu uporabu
 3. recikliranje
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
 5. zbrinjavanje otpada

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Način gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom se provodi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 1. rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti
 2. pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 3. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 4. nastajanje eksplozije ili požara

Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije.

 upravljanje otpadom

 

 


Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište započelo s radom u lipnju 2018. godine

Radno vrijeme od pon-pet 08-16 h

Četvrtak, 11 Listopad 2018 10:27

Dimnjačarska služba

Vlasnici, korisnici objekata i prostorija dužni su prijaviti ovlaštenoj područnoj dimnjačarskoj službi dimovodne i ložišne uređaje(vrstu i broj) koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli, dati pravodobno očistiti i provjeriti prema postojećim propisima te o tome imati dokumentaciju.

Vlasnici i korisnici dimovodnih objekata i prostorija dužni su područnom dimnjačaru dopustiti pristup objektima i prostorijama.

Ostale informacije o radu Dimnjačarske službe mogu se pronaći u ODLUCI O ORGANIZACIJI I OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA.

 

Radno vrijeme
PON - PET od 7 - 15 sati.
Čišćenje i subotom po narudžbi

Broj telefona
044 600 636

Ovlašteni dimnjačari: Ibrahimov Muris i Škledar Tomica

Cjenik dimnjačarskih usluga

Trgovačko društvo Novokom d.o.o. za komunalno gospodarstvo registrirano je za poslove upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina što uključuje i pružanje usluge upravljanja i održavanja stambeno-poslovnih zgrada.

Među ostalim, u okviru usluge održavanja zgrada vršimo:
1. Izradu prijedloga međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju
2. Izradu prijedloga kućnog reda
3. Izradu godišnjeg programa održavanja zgrade u suradnji sa suvlasnicima i predstavnikom suvlasnika
4. Organiziranje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te službe hitnih intervencija (0-24 sata svakoga dana, uključujući nedjelje i praznike)
5. Utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik te izdavanje i dostavu uplatnica (računa)
6. Stručnu pomoć pri utvrđivanju i rješavanju vlasničkih odnosa te upisa u zemljišne knjige (parcelacija i etažiranje)
7. Zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti itd.

O spomenutim i svim ostalim uslugama vezanima za upravljanje i održavanje zgrada možete se informirati kontaktirajući nas putem kontakata koje navodimo u nastavku.

Kontakt osoba: Ernest Ciprijanović
E -mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mobitel: 091/5269711

Utorak, 09 Listopad 2018 11:25

Obavijest o radnom vremenu

Radno vrijeme sjedišta tvrtke NOVOKOM d.o.o. je pon.-pet. od 7-15h (blagajna do 7-14h s pauzom od 9.30-10h).

Četvrtak, 10 Svi 2018 12:38

O nama

Misija

Novokom d.o.o. je društvo koje je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Te usluge su osnova razvoja i urbanog življenja područja na kojima se obavljaju, te je time određena i misija društva:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja i unapređenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
 • održavati objekte i uređaje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i interesa jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva

Vizija

Novokom d.o.o. u ostvarivanju svoje misije predstavlja sebe kao društvo koje:

 • primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje
 • prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih korisnika svojih usluga
 • je usmjereno na kontinuirano podizanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa