KANTE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Poštovani građani,

kako je u srpnju 2014. godine na snagu stupio novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje odvojeno prikupljanje otpada, grad Novska je dužan pridržavati se odredbi navedenog zakona.

Obavještavamo vas da ćemo 16. veljače 2015. godine započeti s podjelom kanti za odvojeno prikupljanje otpada (plavih za papir i karton i žutih za plastiku). Podjela kanti će se odvijati po ulicama počevši od Zagrebačke ulice. Nakon što sve kante budu podijeljene u gradu Novska, podjela će započeti i u prigradskim naseljima.

Dosadašnji način odvajanja putem vrećica za papir i karton, te plastiku i dalje je aktivan do onog trenutka kada sve kante budu podijeljene. O samom početku odvajanja otpada u kante građani će biti pravovremeno obaviješteni.

Kante za razvrstavanje otpada će se sufinancirati u omjeru 79% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2,5% od strane grada Novske i 18,5% od strane građana grada Novske. S obzirom da cijena jedne kante s PDV-om iznosi 127,25 kn, građani će sudjelovati s iznosom od 23,54 kn po kanti (kante će biti fakturirane uz račun od komunalnih usluga kroz dva mjeseca).