Upute za odvojeno sakupljanje otpada

Novokom d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Novska, Potočna ulica 25

UPUTE ZA ODVOJENO
SAKUPLJANJE OTPADA

Štovani korisnici!

Novokom d.o.o. želi Vas obavijestiti o zakonskoj obavezi razvrstavanja
otpada prema vrstama u svakom kućanstvu.
Od mjeseca srpnja 2014. godine na području grada Novske vršit će se
organizirani odvoz PAPIRANATOG I PLASTIČNOG otpada iz kućanstva putem
dodatnih vrećica koje će biti besplatno dodijeljene građanima.
Ostale vrste odvojenog otpada STAKLO, MET, TEKSTIL, STARE BATERIJE I LIJEKOVI
mogu se i dalje odlagati putem zelenih otoka koji se nalaze na području grada.
ELEKTRIČNI i ELEKTRONIČKI OTPAD građani mogu sami odložiti u
dvorištu tvrtke Novokom d.o.o.
BIO – OTPAD, kuhinjski ili vrtni zeleni otpad može se odložiti u kompostere
u svakom domaćinstvu koje ima okućnicu i na taj način dobiti kvalitetan
kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari.

U pojedine vrećice odlaže se slijedeći otpad:

VREĆICA ZA PAPIR I KARTON  (plavi natpis)

VREĆICA ZA  PLASTIKU  (žuti natpis)

NE!!!

  • tetrapak ambalaža
  • ambalaža motornih ulja
  • plastificirani papir i naftnih derivata
  • zauljeni papir
  • amabalaža herbicida i pesticida
  • dječje igračke
  • fotografije

 

RASPORED ODVOZA ZA PODRUČJE GRADA NOVSKE:

– PAPIR I KARTON – jednom mjesečno svaka zadnja srijeda u mjesecu
– PLASTIKA – jedan puta mjesečno svaki zadnji četvrtak u mjesecu

Mole se građani da vrećice odlože ispred svoje kuće na dan odvoza prema navedenom rasporedu
Za sve informacije kontakt telefon 044/600-636

Nova slika (1)